کنفرانس ملی منابع انسانی در آموزش عالی (با رویکرد گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد)

برگزارکننده : دانشگاه شهیدبهشتی

۱۶ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

مدیریت
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : امیرخانی
تلفن دبیرخانه : ۲۹۹۰۵۸۶۸

وب سایت : sbutalent.ir

کنفرانس ملی منابع انسانی در آموزش عالی (با رویکرد گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد)

محور های همایش

کنفرانس ملی منابع انسانی در آموزش عالی (با رویکرد گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد)

محورهای همایش :

  • مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی در کشور
  • آینده پژوهی و پیش بینی روندهای نو در نظام منابع انسانی
  • جایگاه مدیریت دانش در آموزش و توسعه منابع انسانی
  • مدیریت منابع انسانی و عملکرد و بهره وری سازمان
  • بهره گیری از فناوری ها و رویکردهای نوین در آموزش و توسعه منابع انسانی (E-HRM)
  • مدیریت منابع انسانی، موانع، چالش ها و تجربیات موفق منابع انسانی

بازگشت