کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری

۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : مجتبی فخاری
تلفن دبیرخانه : ۸۸۳۷۹۳۴۷

وب سایت : msaconf.ir/

کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری

محور های همایش

کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری

محورهای همایش :

 • مدیریت:
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت تحول
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت کارآفرینی و نوآوری
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت بحران
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت پروژه و مدیریت برنامه
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت هتلداری و جهانگردی
 • مدیریت گمرکی
 • مدیریت فرهنگی
 • سایر علوم رفتاری و اجتماعی وابسته
 • حسابداری:
 • حسابداری
 • حسابرسی
 • حسابداری و حسابرسی مدیریت
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری میانه
 • حسابداری صنعتی
 • مدیریت مالی
 • اصول و تئوری‎های حسابداری
 • پول و ارز و بانکداری
 • مباحث جاری در حسابداری
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
 • مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها
 • سایر علوم و مفاهیم وابسته

بازگشت