دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

برگزارکننده : انجمن پژوهش های علوم اجتماعی

۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : آقای دکتر فراهانی
تلفن دبیرخانه : ۲۵۹۱۷۲۲۲-۰۲۱

وب سایت : www.nch2017.ir

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

محورهای همایش :

 • پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری :
 • پژوهش های کاربردی در روانشناسی بالینی
 • پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی
 • پژوهش های کاربردی در روانشناسی عمومی
 • پژوهش های کاربردی در روانشناسی سلامت
 • پژوهش های کاربردی در روانشناسی شخصیت
 • پژوهش های کاربردی در روانشناسی اسلامی و فرهنگی
 • پژوهش های کاربردی در مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
 • پژوهش های کاربردی در مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
 • و سایر موضوعات مرتبط
 • پژوهش های کاربردی در علوم انسانی :
 • الهیات و معارف اسلامی
 • الگوهای ایرانی اسلامی
 • علوم اقتصادی و توسعه
 • زبان شناسی و آموزش
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • علوم قرآن و حدیث
 • آموزش و پرورش
 • مشاور و راهنمایی
 • علوم حسابداری
 • علوم روانشناسی
 • علوم اجتماعی
 • تاریخ و تمدن
 • علوم مدیریت
 • علوم رفتاری
 • علوم سیاسی
 • فقه و حقوق
 • علوم تربیتی
 • انسان و هنر
 • و سایر موضوعات مرتبط

بازگشت