دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی توسط انجمن-بتن-ایران در شهر تهران برگزار می شود.