اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری توسط شورای-اسلامی-شهر-مشهد–دانشگاه-فردوسی-مشهد–شهرداری-و-مرکز-پژوهش-های-شورای-اسلامی-شهر-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.