اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) AUITM01 poster tn
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ملایر در شهر ملایر برگزار می شود.