باغ موزه دفاع مقدس با هدف ارایه راهکارهای خلق مکان­های الهام بخش فرهنگ دفاع مقدس برای طراحان و هنرمندانو شناسایی، گردآوری و تدوین مفاهیم علمی تولید شده در طراحی موزه های دفاع مقدس همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس را در نیمه اول اسفند ماه سال جاری برگزار می کند.

جواد خضرایی مشاور شهردار تهران و مدیر عامل موزه دفاع مقدس با بیان مطلب فوق گفت: بزودی فراخوان همایش فوق، اطلاع رسانی و پژوهشگران می توانند مقالات خود را تا ۲۰ بهمن ماه با موضوعات معماری و شهرسازی، فرهنگ، اجتماع و هنر به آدرس اینترنت [email protected] ارسال نمایند.

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری

محورها:

الف( معماری و شهرسازی :

.۱ جایگاه آمایشی و مکان یابی موزه های دفاع مقدس

.۲ هم هویتی الگوهای اسلامی ایرانی در معماری و شهرسازی موزه های دفاع مقدس –

.۳ سازگاری معماری موزه های دفاع مقدس با شرایط محیطی و بافت شهری پیرامونی

.۴ مطالعه تطبیقی و آسیب شناسی معماری موزه های جنگ و دفاع مقدس

.۵ تبدیل آموزه ها، ارزشها و نمادهای ایثار و مقاومت به عناصر، سازهها و یادمانهای مرتبط با دفاع مقدس

.۶ راهکارهای خلق مکان های جذاب، اثرگذار و ماندگار موزه های دفاع مقدس

.۷ مبانی معماری و شهرسازی برجسته سازی سرمایه های نمادین دفاع مقدس

.۸ مبانی کالبدی فضایی و منظر طراحی موزههای دفاع مقدس –

.۹ تبیین عرصه بندی فضایی و برنامههای فیزیکی معماری موزه دفاع مقدس

.۱۱ پدافند غیر عامل و معماری و شهرسازی موزه های دفاع مقدس

.۱۱ سناریوسازی و الگوهای مناسب در طراحی موزههای دفاع مقدس

ب ( فرهنگ، اجتماع و مفاهیم مرتبط :

.۱ تبیین مفهومی و نشانه شناسی آموزه ها، ارزشها و نمادهای دفاع مقدس در طراحی موزه های دفاع مقدس

.۲ تبیین مفاهیم بنیادین عاشورا و مهدویت تجلی یافته در دفاع مقدس و الهام بخش در معماری و شهرسازی موزههای

دفاع مقدس

.۳ تبیین مفهومی سرمایه های نمادین دفاع مقدس و خلق و برجسته سازی آن در موزه های دفاع مقدس

.۴ نقش و رسالت معماران، شهرسازان و هنرمندان در حوزه موزههای دفاع مقدس

.۵ انعکاس ایثار و مقاومت؛ شهادت طلبی و پایداری؛ و مظلومیت و اقتدار ملت ایران در موزه های دفاع مقدس

.۶ نگاه فرآیندی به دفاع مقدس و طراحی موزههای دفاع مقدس

.۷ الگوهای ارتقای پیام و اثرگذاری کالبد، عناصر و سازههای موزههای دفاع مقدس

.۸ مخاطب شناسی مبتنی بر نیازهای جامعه در طراحی موزه های دفاع مقدس و سلامت فکری و فرهنگی جامعه

.۹ موزههای دفاع مقدس و فضای مجازی

.۱۱ آینده پژوهی در تبیین هویت موزههای دفاع مقدس

.۱۱ مفهوم شناسی حماسه های دفاع مقدس ملت ایران و بازنمایی آن در طراحی موزه های دفاع مقدس

ج( هنر :

.۱ مطالعات تطبیقی تنوع هنرهای بکار گرفته شده در خلق موزههای جنگ و دفاع مقدس

.۲ آفرینش هنر متعهد اسلامی ایرانی در تولید محتوای موزه های دفاع مقدس –

.۳ مبانی هنری خلق و برجسته سازی سرمایه های نمادین دفاع مقدس

.۴ آموزهها و ارزشهای ایثار و مقاومت در هنرهای تجسمی موثر در طراحی موزههای دفاع مقدس

.۵ حماسه های دفاع مقدس ملت ایران و بازنمایی آن در طراحی موزه های دفاع مقدس

.۶ نقش آفرینی اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و صنفی در دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه های دفاع مقدس

.۷ جایگاه و نقش موسیقی در طراحی موزههای دفاع مقدس

.۸ جایگاه و نقش شعر در طراحی موزههای دفاع مقدس

.۹ جایگاه و نقش هنر هفتم و رسانه در طراحی موزههای دفاع مقدس

.۱۱ جایگاه و نقش بیانگریهای هنر جدید در طراحی موزههای دفاع مقدس

زمانبندی همایش:

  • زمان دریافت چکیده و اصل مقالات ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
  • ارزیابی مقالات تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
  • زمان برگزاری همایش یکشنبه ۸ اسفند ماه ۹۵

 

آدرس دبیرخانه همایش: تهران، باغ موزه دفاع مقدس. تلفن:  ۸۴۱۵۸۳۱۳- ۰۲۱-ایمیل برای دریافت مقالات: [email protected]  آدرس سایت همایش: conf.iranhdm.ir