کارگاه ملی آشنایی با طرح چشمه ملی نور ایران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
مکان: سایر – قوچان – دانشگاه مهندسی فناوری های نوین
گروه بندی: فنی مهندسی
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۱
نمابر: ۰۵۱۴۷۳۴۳۰۰۱
آدرس سایت: cilsf.qiet.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
چشمه نور ایران، نوری تازه بر علم ایران
چالش های پیش رو در ساخت چشمه های نوری با گسیلندگی کم
کاربردهای تابش سنکروترونی
کاربرد تابش سنکروترونی در کریستالوگرافی
توضیحات تکمیلی:
دکتر جواد رحیقی استاد فیزیک هسته ای پژوهشگاه دانشهای بنیادی، مدیر طرح
ملی چشمه نور ایران، رییس کمیته آموزش پروژه سزامی
مهندس مرتضی جعفرزاده هماهنگ کننده فنی طرح چشمه ملی نور ایران
دکتر محمد قلعی مدیر آموزش و تجهیز طرح چشمه ملی نور ایران
دکتر علیرضا سلیمی استادیار شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر حامد جعفرزاده
امکان ارسال مقاله: خیر