اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: صنایع غذایی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
نمابر: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
آدرس سایت: Fconf.kharazmii.com/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: سیدضا جعفری
امکان ارسال مقاله: بلی