قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی
Public – Private Partnership Contract (PPP)
تاریخ شروع: سه شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه تهران
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه مطالعات نظام پیمانکاری
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۵۳۰۳۱۱ – ۲۲۹۱۱۵۵۸
نمابر: ۸۹۷۸۷۶۸۹
آدرس سایت: www.pmpg.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
بخش اول: مبانی و مباحث اقتصادی قراردادهای PPP
• مبانی و ماهیت قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی
• روندهای داخلی و بین‌المللی و ضرورت توسعه قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
• وجوه اشتراک و افتراق برون‌سپاری، واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی
• انواع قراردادها و روش‌های انتخاب (تببین شاخص‌ها)
• مباحث ارزیابی اقتصادی ناظر به قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی
بخش دوم: مدل¬های مالی قراردادهای PPP
• مبانی مالی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی و تأمین مالی پروژه‌ها
• آشنائی با منابع تأمین مالی قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی (سهام، قرضی، غیر قرضی، بانک، اوراق پروژه، صندوق‌ها، وام سندیکائی و …)
• مدل‌سازی مالی قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی
• آشنائی با موسسات و نهادهای تأمین‌کنندۀ منابع مالی داخلی و خارجی و رویه‌های مرسوم (بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی)
بخش سوم: مسایل حقوقی قراردادهای PPP
• مبانی حقوقی قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی
• آثار و تبعات حقوقی انتخاب نادرست روش‌های اجرای قرارداد
• آثار و تبعات حقوقی فقدان امکان‌سنجی و یا فقدان مدل مالی صحیح در قراردادها
• آشنائی با مبانی موافقت‌نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مصوبات مرتبط شورای اقتصاد
بخش چهارم؛ مورد کاوی و پرسش و پاسخ
• بررسی یک نمونه موفق اجرای پروژه مشارکت عمومی خصوصی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: سید حامد میرمحمدی
امکان ارسال مقاله: خیر