کارگاه آموزشی فرآیند های بالا و پایین دستی در تولید پروتئین نو ترکیب
Upstream and Downstream Procedures in Recombinant protein prodution
تاریخ شروع: شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: انستیتو پاستور ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۴۱۱۲۱۳۴
نمابر: ۶۴۱۱۲۱۳۴
آدرس سایت: Biosummerschool.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
روش های بالا دستی و پایین دستی تولید پروتئین های نوترکیب
توضیحات تکمیلی: • اصول فرمانتاسیون
• افزایش مقیاس در فرآیند فرمانتاسیون در مقیاس صنعتی
• اصول کشت سلولی در مقیاس صنعتی۱ (روشهای بطریهای چرخان و ویو)
• اصول کشت سلولی در مقیاس صنعتی۲ (انواع بیوراکتور)
• مبانی افزایش مقیاس در انواع فرآیندهای کشت سلولی در مقیاس صنعتی
• کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی
• کروماتوگرافی تعویض یونی
• کروماتوگرافی برهم کنش آبگریز
• کروماتوگرافی تمایلی
• کروماتوگرافی فاز معکوس

نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر