دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
مکان: اردبیل –
گروه بندی: جغرافیا
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۴۵۳۳۷۵۱۰۴۹
نمابر: ۰۴۵۳۳۷۵۱۰۴۹
آدرس سایت: Geo2016.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
جغرافیای طبیعی
ژئومورفولوژی مناطق مختلف ایران و توسعه پایدار محیطی
اقلیم و پارامتر آن توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران
لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی
وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی
خشکسالی و توسعه پایدار
گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
پراکندگی آب های سطحی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی و انسانی
آب های زیرزمینی ایران و توسعه پایدار زیستی
اقیانوس ها و دریاها ودریاچه ها توسعه پایدار محلی منطقه ای و ملی
سد سازی توسعه(قوت) یا تخریب(ضعف)
انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبیعی(فرصت یا تهدید)
تالاب ها مانداب های ایران پتانسیل یا چالش محیطی
جغرافیای خاک ها و کشاورزی و توسعه پایدار
تنوع تیپولوژی مناطق جغرافیایی خاک ایران و توسعه پایدار
حفاظت یا فرسایش خاک در ایران ( توسعه یا تخریب)
تنوع جغرافیای خاک های ایران در توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات و اشتغال
کشاورز واسطه گران و واردات تک محصولی
جغرافیایی زیستی، اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه پایدار
جغرافیای پوشش گیاهی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی زیستی
جایگاه برنامه ریزی علوم طبیعی در برنامه های توسعه کشور
منابع طبیعی و پایداری محیط
آب های سطحی و زیر زمینی؛ برنامه ریزی، آلودگی، مصرف بهینه
تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و غذا
فرسایش خاک، آلودگی خاک، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
محیط زیست، تخریب اکوسیستم و فناپذیری کره زمین
مدیریت منابع آبی، مهار آب های سطحی، هدر رفت آب های سطحی، تکنیک های مهار و ذخیره سازی
کشاورزی، توسعه اقتصادی، اقتصاد تک محصولی وابستگی و تحریم وخودکفایی و خوداتکایی کشاورزی اقتصاد مقاومتی
زمین شناسی کاربردی ،توسعه صنعتی،رونق صنایع مادر، تحول صنایع تبدیلی ،شکوفایی معدن و صنعت، کشاورزی و خدمات و اقتصاد مقاومتی
منابع طبیعی، فرصت ،تهدید، بهره برداری بهینه، حفاظت، آینده نگری
مخاطرات طبیعی، پیشگیری، مقابله، مدیریت بحران، بارهزینه مادی و انسانی
مراتع، دامپروری، تخریب، مدیریت و بهره برداری بهینه، توسعه اقتصاد دامداری
جنگل، حفاظت (مدیریت استراتژیک، اکسیژن، تنفس، توسعه صنعت، زیست، سر زندگی)تخریب (دی اکسید کربن، آلودگی هوا، فرسایش خاک، فقر خاک کشاورزی، زندگی همراه درد و رنج)
نوسازی و توسعه شهری-منطقه ای مبتنی بر ریسک زلزله
مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت خطر پذیری زلزله
مدیریت خطر پذیری در شهرها و مناطق روستایی آموزش همگانی، آمادگی و اطلاع رسانی
فناوری های نوین در مدیریت خطرپذیری و بحران
ارزیابی و مطالعه پدیده خشکسالی
….
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: مهندس پوران فتائی
امکان ارسال مقاله: بلی