نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی
the role of free trade-industrial zones in achieving of resilience economy
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
مکان: سایر – جلفا – منطقه ازاد تجاری – صنعتی ارس
گروه بندی: مدیریت و اقتصاد
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: سازمان منطقه ازاد تجاری – صنعتی ارس با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۴۱۴۲۰۳۰۴۷۲
نمابر: ۰۴۱۴۲۰۳۰۴۷۱
آدرس سایت: Conf.isc.gov.ir/rfzers95
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
۱- مناطق آزاد و اقتصاد دانش بنیان
۲- مناطق آزاد و تنوع سازی صادرات
۳- مناطق آزاد و تولید ملی
۴- مناطق آزاد و اشتغالزایی
۵- مناطق آزاد و بهره وری
۶- مناطق آزاد و درونزایی
۷- مناطق آزاد و برونگرایی
۸- مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
۹- مناطق آزاد و منابع مختلف تأمین مالی
۱۰- مناطق آزاد و موسسات مالی و اعتباری
۱۱- مناطق آزاد و فضای کسب و کار
۱۲- مناطق آزاد و کارآفرینی
۱۳- مناطق آزاد و ارتقاء جایگاه بخش خصوصی
۱۴- مناطق آزاد و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور
۱۵- مناطق آزاد و مدیریت واردات
۱۶- مناطق آزاد و هم پیوندی های فرامنطقه ای
۱۷- مناطق آزاد و توسعه پایدار
و سایر موارد مرتبط با عنوان همایش
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمدباقر بهشتی
امکان ارسال مقاله: بلی