اولین همایش ملی مطالعات سیاستی نفت و گاز
oil and gas
تاریخ شروع: شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه امام صادق (ع)
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن علمی مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
تلفن تماس با دبیرخانه: [email protected]
نمابر:
آدرس سایت: ogca.isu.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
۱- الزامات راه اندازی وزارت انرژی
۲- جایگاه وزارت خارجه در دیپلماسی های نفتی
۳- آسیب شناسی حضور ایران در اوپک، الزامات حضور یا ضرورت خروج
۴- راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نفت
۵- اولویت های صنعت نفت جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
۶- ضرورت و امکان سنجی تاسیس نهاد معتبر آمارها و اطلاعات نفت و گاز کشور
۷- تعیین سطح بهینه با توجه به ابعاد فنی تولید صیانتی، احتمال کشف و یا توسعه میادین جدید
۸- بررسی ابعاد سیاسی صادرات نفت خام جهت حفظ موقعیت ایران در اوپک
۹- آسیب شناسی تزریق گاز در مخازن نفتی و اثر آن در تولید صیانتی
۱۰- آسیب شناسی تولید گاز و جایگاه های مصرف آن
۱۱- مفهوم پردازی و مبانی حکمرانی در صنعت نفت
۱۲- مجمع کشورهای صادرکننده گاز و جایگاه ایران
۱۳- آسیب شناسی محرمانگی قراردادهای نفتی و راهکارهای پیشنهادی
۱۴- توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز
۱۵- مسائل زیست محیطی در صنعت نفت و گاز
۱۶- آموزش نیروی انسانی در صنعت نفت و گاز کشور
۱۷- اشتغال در صنعت نفت و گاز: وضعیت پیشین و آینده پیش رو
۱۸- امنیت انرژی با تاکید بر نفت و گاز
۱۹- توسعه شرکت های داخلی توانمند در صنعت نفت و گاز
۲۰- چگونگی ایجاد شرکت های بین المللی نفتی ایرانی
۲۱- بورس نفت و گاز: ضرورت ها و چالش ها
۲۲- آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی در کشورهای میزبان
۲۳- قیمتگذاری در نفت و گاز: راهکارهای سیاسی و عوامل بنیادین
۲۴- امکان سنجی جایگزین شدن سایر ارزها در معاملات نفتی
۲۵- الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) و مزیت های نسبی ایران در بخش نفت و گاز
۲۶- بررسی علل ناکارآمدی شورای عالی انرژی در کشور
۲۷- آسیب شناسی قیمت گذاری و سوبسید حاملهای انرژی در ایران
۲۸- عدالت بین نسلی در نفت و گاز
۲۹- مالکیت منابع طبیعی و انفال : مکانیسم های توزیع درآمدهای حاصل از انفال به اقتصادهای ملی
۳۰- شایستگی های آستانه برای ورود شرکت های خصوصی به قراردادهای نفتی در ایران
۳۱- حقوق مالکیت و جایگاه آن در توسعه فناوری در صنعت نفت
۳۲- تاثیر «قرارداد» در سیاستگذاری نفت و گاز
۳۳- جایگاه سیاستگذاری نظام مالیاتی در قراردادهای نفتی
۳۴- ابزارهای رگولاتوری و مقررات گذاری در صنعت نفت و گاز
۳۵- حکمرانی پنهان شرکت ها و موسسات بین المللی نفتی در سیاستگذاری صنعت نفت
۳۶- تاثیر پیمان های جهانی (نظیر کیوتو) در سیاستگذاری صنعت نفت
۳۷- جایگاه نظام بیمه در صنعت نفت و چالش های سیاستگذارانه آن
۳۸- ابعاد حقوق دریاها و مسائل سیاستگذارانه آن در صنعت نفت
۳۹- تولید نفت رستی و کاهش هزینه تولید آن توسط امریکا
۴۰- جایگاه وزارت خارجه در دیپلماسی انرژی و نفتی و امنیت انرژی
۴۱- مسائل حقوقی میادین مشترک نفت و گاز
۴۲- مسائل اقتصادی میادین مشترک نفت و گاز
۴۳- بررسی ابعاد فنی میادین مشترک نفت و گاز
۴۴- بررسی ابعاد سیاسی- امنیتی میادین مشترک نفت و گاز
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای نوروزی
امکان ارسال مقاله: بلی