قابل توجه پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

آن دسته از داوطلبان پذیرفته شده مشروط آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ که اقدام به ارائه تعهد به دانشگاه محل پذیرش خود نموده اند ، اما فرم صلاحیت عمومی خود را از طریق سایت سازمان سنجش تکمیل ننموده اند‌، فقط تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ فرصت دارند که با مراجعه به سایت سازمان ، فرم صلاحیت عمومی را تکمیل نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم مذکور قبولی آنان لغو و در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سال ۱۳۹۵ (در صورت وجود) و آزمون سال ۱۳۹۶ مجاز به شرکت نمی باشند.

فرم صلاحیت عمومی دکترای تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال ۱۳۹۵

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور