پیرو اطلاعیه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۵ با توجه به اعلام رشته محل های جدید از سوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده در آزمون دکتری(Ph.D) سال ۱۳۹۵، کدرشته محل های مربوط به شرح ذیل از سوی این سازمان در فرم انتخاب رشته داوطلبان مربوط به هر رشته امتحانی اعمال و به اولویت های انتخابی آنان اضافه گردید است که نتیجه و وضعیت علمی آنان در این رشته محلها در کارنامه این داوطلبان مشخص شده و به داوطلبان اطلاع رسانی لازم بصورت ارسال پیامک (مبنی بر رویت تغییرات اعمال شده در کارنامه خود) صورت گرفته است. لذا آن دسته از داوطلبانی که با توجه به دارا بودن حدنصاب نمره علمی لازم، تمایل دارند در کدمحل های ذیربط نسبت به انجام مراحل مصاحبه و ارزیابی تخصصی اقدام نمایند، لازم است در این خصوص بمنظور اطلاع از انجام مراحل مربوط از روز سه شنبه ۱۸/۳/۹۵ به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوط مراجعه نمایند. لازم بذکر است کدرشته محل های مندرج در جداول زیر برای کلیه داوطلبان رشته های امتحانی ذیربط اعمال گردیده و لذا ارسال پیامک از سوی این سازمان به داوطلبان ذینفع، الزاماً به معنی دارا بودن حد نصاب برای انجام مراحل ارزیابی تخصصی و مصاحبه نمی باشد.

۲۴۱۲ – مجموعه شیلات

توضیحات

ظرفیت پذیرش نیمسال

عنوان گرایش

عنوان رشته

عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

کدمحل تحصیل

دوره تحصیلی

دوم

اول

۲

عمل آوری فرآورده های شیلات

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

۵۲۲۷

روزانه

۲

بوم شناسی آبزیان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

۵۲۳۶

روزانه

۲۴۰۷ – زراعت و اصلاح نباتات

پذیرش با عنوان بیوتکنولوژی کشاورزی – گیاهی

۳

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه کردستان – سنندج

۵۲۲۸

روزانه

۲۱۰۷ – مدیریت

پژوهش محور

۳

بانکداری

مالی

پژوهشکده پولی و بانکی – تهران

۵۲۲۳

روزانه

۲۱۱۸ – زبان و ادبیات فارسی

۶

ادبیات غنایی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تبریز

۵۲۲۹

روزانه

۴

ادبیات غنایی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تبریز

۵۲۳۰

نوبت دوم

۲۱۰۲ – علوم اقتصادی

پژوهش محور

۱

علوم اقتصادی

دانشگاه شهید چمران – اهواز

۵۲۳۱

روزانه

۲۲۱۲ – علوم شناختی

با همکاری پژوهشکده غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی – محل تحصیل پژوهشکده غیر دولتی غیر انتفاعی علوم شناختی

۷

زبان شناسی

علوم شناختی

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۵۲۳۲

پردیس خودگردان

با همکاری پژوهشکده غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی – محل تحصیل پژوهشکده غیر دولتی غیر انتفاعی علوم شناختی

۷

اعصاب شناختی – مغز و شناخت

علوم شناختی

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۵۲۳۳

پردیس خودگردان

با همکاری پژوهشکده غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی – محل تحصیل پژوهشکده غیر دولتی غیر انتفاعی علوم شناختی

۷

اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی

علوم شناختی

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۵۲۳۴

پردیس خودگردان

با همکاری پژوهشکده غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی – محل تحصیل پژوهشکده غیر دولتی غیر انتفاعی علوم شناختی

۷

شناخت اجتماعی

علوم شناختی – روانشناسی

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۵۲۳۵

پردیس خودگردان

۲۳۰۱ – مهندسی برق

پذیرش با عنوان جنگ الکترونیک گرایش مخابراتی – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد

۵

الکترونیک

مهندسی برق

دانشگاه جامع امام حسین (ع ) – تهران *

۵۲۲۰

روزانه

پذیرش با عنوان جنگ الکترونیک گرایش راداری – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد

۵

الکترونیک

مهندسی برق

دانشگاه جامع امام حسین (ع ) – تهران *

۵۲۲۱

روزانه

پذیرش با عنوان جنگ الکترونیک گرایش الکترومغناطیس – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد

۵

الکترونیک

مهندسی برق

دانشگاه جامع امام حسین (ع ) – تهران *

۵۲۲۲

روزانه

  • تذکر مهم: دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام صرفاً از بین شاغلین نیروهای مسلح پذیرش دارد.

۲۳۱۹ – فنّاوری نانو

پذیرش با عنوان فنّاوری نانو گرایش نانو مواد

۲

نانو

فنّاوری نانو

دانشگاه سمنان

۵۲۲۴

روزانه

پذیرش با عنوان فنّاوری نانو گرایش نانو مواد

۲

نانو

فنّاوری نانو

دانشگاه سمنان

۵۲۲۵

نوبت دوم

پذیرش با عنوان فنّاوری نانو گرایش نانو مواد

۱

نانو

فنّاوری نانو

دانشگاه سمنان

۵۲۲۶

پردیس خودگردان

۲۴۰۶ – مهندسی آب و هوا شناسی کشاورزی

پژوهش محور

۱

مهندسی منابع آب

دانشگاه شهید چمران – اهواز

۵۲۳۷

روزانه

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور