کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه جامع علمی کاربردی
گروه بندی: زمین شناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۵۹۱۷۲۲۲
نمابر:
آدرس سایت: Geoc.ir
آدرس ایمیل: ۲۰۱۵[email protected]
موضوعات:
آب شناسی
چینه شناسی و دیرینه شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
پترولوژی
کانی شناسی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شیمی
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
زمین شناسی نفت و متایع انرژی
زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
مخاطرات زمین شناختی
سنجش از دور زمین شناختی و سامانه اطلاعات حغراقیایی
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
زمین گردشگری
زمین شناسی شهری
زمین شناسی دریایی
گوهر شناسی
نانو رمین شناسی
افق های نو در زمین شناسی
ژئومورفولوژی
سایر موارد مرتبط با علوم زمین
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دکتر داوود آبادی
امکان ارسال مقاله: بلی