همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری
proximity of Islamic schools of thought in the thoughts of imam Khomeini (god bless his soul) and the supreme leader
تاریخ شروع: دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵
مکان: اراک – دانشگاه اراک
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه اراک – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان مرکزی – اندیشکده حضرت امام خمینی (ره)
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۸۶۳۲۷۶۶۸۶۰
نمابر: ۰۸۶۳۲۷۶۱۰۰۸
آدرس سایت: Taqribemazaheb.araku.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محورهای قرآنی الف. گفتمان تقریب با الهام از آیات قرآن کریم ب. راهکارهای عملی نمودن تقریب بین مذاهب اسلامی با استفاده از معارف قرآنی ج. عوامل تهدیدکننده‌ی تقریب مذاهب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم
محورهای کلامی الف. ضرورت تقريب مذاهب، چالشها و موانع ب. تقریب بین مذاهب با حفظ اعتقادات اصیل اسلامی
محورهای فقهی الف. تقريب مذاهب در فقه اماميه؛ با تاكيد بر انديشه‌هاي فقهي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ب. مقايسه‌ی مباني فقهي تقريب مذاهب در منابع اهل سنت با مباني فقهي حضرت امام (ره) ج.مقايسه‌ی مباني فقهي تقريب مذاهب و مباني فقهي تكفير در اندیشه‌ی‌‌حضرت امام (ره) د. مقايسه‌ی مباني فقهي تقريب و تكفير در آرای فقهي اهل سنت با انديشه‌ی حضرت امام (ره)
محورهای اجتماعی الف. نقش مردم و امت اسلامي در تقريب مذاهب اسلامي از نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ب. نقش علما و انديشمندان جهان اسلام در تقريب مذاهب اسلامي ج. نقش دانشگاه‌هاي جهان اسلام در تقريب مذاهب اسلامي د. عرصه‌هاي مختلف تقريب از دیدگاه حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری هـ. دستاوردهای رهبری حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری در عرصه‌ی تقريب مذاهب و. روش‌هاي ايجاد تقریب از منظر امام خمينی(ره) و مقام معظم رهبری
محورهای سیاسی الف. آثار منطقه‌اي و جهاني تقريب مذاهب بر قدرت جهان اسلام ب. بيداري اسلامي، همگرايي يا واگرائي مذاهب اسلامي ج. تقريب مذاهب؛ با تاكيد بر نقاط اشتراک در جهان اسلام د. تعامل با مخالفان مذهبي در سيره و سخنان حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری هـ. دیدگاه‌های حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با دولت‌هاي اسلامي محورهای تاریخی الف. سابقه‌ی تاريخي تقريب مذاهب اسلامي؛ با تاكيد بر انديشه‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ب. مولفه‌هاي تقريب مذاهب در انديشه‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ج. راهكارهاي تقريب بين مذاهب اسلامی در اندیشه‌ی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری د. گزارش و بررسي ديدگاه‌هاي علما و دانشمندان درباره تقریب اندیشی حضرت امام خمينی (ره)
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای ایمانی مقدم
امکان ارسال مقاله: بلی