کنفرانس بین المللی چهارمین انقلاب صنعتی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
مکان: تهران – سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران
گروه بندی: صنعت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۶۹۵
نمابر:
آدرس سایت: www.ibtc.ir/news/detail/296/296
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-چرا چهارمین انقلاب صنعت؟
– کار خانه ها و کارگاه ها در آینده؟
– چه ارمین انقلاب صنعتی فرصتی برای جهش کشورهای در حال توسعه
– چه ارمین انقلاب صنعت چه مواردی را شامل می شود و چه مواردی را شامل نمی شود.
– مکا ترونیک – نیروی پیشران چهارمین انقلاب صنعتی
– – چالش های پیاده سازی و بومی سازی چهارمین انقلاب صنعتی
اهداف
-آشنا شدن با واژگان و عوامل کلیدی موفقیت در پارادایم ۴٫۰
-آشنا شدن با کارخانجات آینده
-درک استراتژیهای عملیاتی سازی صنعت ۴٫۰
-آموزش از تجارب موجود در این حوزه
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر