کنگره شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی یوسرن

کنگره شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی یوسرن
Universal Scientific Education and Research Network (USERN) Congress
تاریخ شروع: سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی یوسرن – دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۵۷۶۵۷۳
نمابر:
آدرس سایت: Congress.usern.org
آدرس ایمیل: congress@usern.org
موضوعات:
توضیحات تکمیلی: کنگره شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی یوسرنکنگره شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی یوسرن
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر نیما رضایی
امکان ارسال مقاله: خیر