نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵
مکان: سایر – زاهدان – دانشگاه سیستان و بلوچستان
گروه بندی: جغرافیا
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۹۷۱۶۸۱۷۱ – ۸۸۳۴۲۴۸۸ – ۸۸۳۲۳۵۲۷
نمابر: ۸۸۳۴۲۴۸۸
آدرس سایت: www.iagconf.ir/fa
آدرس ایمیل:
موضوعات:
ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
زیرساخت ها و توسعه ناحیه جنوب شرق
ناحیه جنوب شرق و امنیت
ناحیه جنوب شرق و آسیای مرکزی
مخاطرات محیطی ناحیه جنوب شرق
اقیانوس هند و توسعه محور شرق
منابع آب و توسعه ناحیه جنوب شرق
ترانزیت و بازرگانی ناحیه جنوب شرق
گردشگری ناحیه جنوب شرق
اقتصاد ناحیه جنوب شرق
شهرهای مرزی و امنیت و توسعه
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی