هفتمین همایش ملی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه تربیت مدرس
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: قطب ملی مهندسی بازیافت و کاهش محصولات کشاورزی استراتژیک
تلفن تماس با دبیرخانه: ۴۸۲۹۲۳۱۲
نمابر: ۴۸۲۹۲۲۰۰
آدرس سایت: www.solap.modares.ac.ir/Pages/Default.aspx
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت تولید و کاهش ضایعات
روش‌های بازیافت و استفاده از پسماندهای کشاورزی
مصرف بهینه آب در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی
نقش کشاورزی دقیق و مکاترونیک در کاهش ضایعات
بررسی چگونگی بروز ضایعات کمی/ کیفی
نقش مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در کاهش ضایعات
روش‌های اندازه‌گیری و متدولوژی برآورد میزان ضایعات کشاورزی
بررسی مقاومت محصولات در برابر افت کیفی
نقش کاشت گلخانه‌ای در کاهش ضایعات و جلوگیری از هدر رفت آب
سامانه‌های تولید انرژی از پسماندهای کشاورزی
مدلسازی ضایعات و مطالعات جنبه‌های اقتصادی
تولید محصولات با ارزش افزوده، فراسود مند و غذا – دارو از ضایعات
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر سعید مینایی
امکان ارسال مقاله: بلی