نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
تاریخ شروع: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: حقوق
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۳۳۵۱۷۰ – ۰۹۱۰۷۵۰۵۴۳۴
نمابر: ۰۷۱۳۲۳۳۵۱۷۰
آدرس سایت: scihub.ir/index.php/LLS/LLS2016
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
علوم حقوق
-مقدمه علم حقوق
-حقوق جزای عمومی
-حقوق اساسی
-حقوق مدنی
-آئین دادرسی مدنی
-متون حقوقی
-آئین دادرسی کیفری
-حقوق اداری
-اصول، قواعد و متون فقه
-حقوق تجارت
-حقوق تطبیقی
-ادله ثبات دعوی
-حقوق کار
-پزشکی قانونی
-حقوق بین الملل
مطالعات قضایی
-آیین و مراحل دادرسی در نظام قضایی
-روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی
-تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه
-ساختار نظام قضایی
-استفاده از بینه و یمین در دادگاهها
-تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی
-تعدد قضات در پرونده های مهم
-ضوابط امور قضایی: قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان
-بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم
-فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه
-تعدد قضات در پرونده های مهم
-تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
-تنقیح قوانین قضایی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی