دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
تاریخ شروع: سه شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۵
مکان: اصفهان – دانشگاه صنعتی
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان – کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران – انجمن آبیاری و زهکشی ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۳۳۹۱۳۳۴۹
نمابر: ۰۳۱۳۳۹۱۳۳۶۷
آدرس سایت: www.iaidm.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
بررسی ابعاد فنی و علمی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
بررسی ابعاد فنی و علمی مدیریت و بهره وری آب و انرژی در کشاورزی
بررسی ابعاد فنی و علمی سامانه های آبیاری و زهکشی
بررسی ابعاد فنی و علمی اثرات زیست محیطی آبیاری با آبهای نامتعارف
کاربرد فناوری های نوین در مدیریت منابع آب و آبیاری و زهکشی
بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی در آبیاری و زهکشی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر مهدی قیصری
امکان ارسال مقاله: بلی