اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵
مکان: ساری – دانشگاه فرهنگیان
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان مازندران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۱۱۳۳۸۳۳۱۱۴
نمابر:
آدرس سایت: Eltmazandaran.ir/fa/poster.php
آدرس ایمیل: info@ELTmazandaran.ir
موضوعات:
-Philosophy of Language
-Reflective Teaching Practice
-Prospective Teachers' Competencies (Farhangian University Mission)
-Assessment issues
-ELT Curriculum Evaluation
-Student Factors
-Critical Teacher Development
-Technology Integrated ELT
-Supervision and Quality Assurance
-Quality Improvement vis a vis ELT Teachers' Ranking
-ELT Practicum
توضیحات تکمیلی: اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر