دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
تاریخ شروع: سه شنبه 27 مهر 1395
تاریخ پایان: چهارشنبه 28 مهر 1395
مکان: سنندج – جهاد دانشگاهی
گروه بندی: منابع طبیعی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی کردستان – معاونت پژوهش و فناوری
تلفن تماس با دبیرخانه: 33287516 – 087 *** داخلی 15
نمابر: 33240480 – 087
آدرس سایت: ksahc.ir
آدرس ایمیل:
موضوعات:
1-هیدرولوژی و مدیریت جامع و پایدار منابع آب
‌نقش هیدرولوژی در سیاستگذاری و برنامه ریزی و تخصیص منابع آب
مدیریت جامع منابع آب‌
توسعه پایدار منابع آب
مدیریت ریسک خشکسالی و تخصیص منابع آب در شرایط کمبود آب
سازگاری با تغییر اقلیم
2-هیدروکلیماتولوژی
تغییر اقلیم
خشکسالی/ترسالی (نوسانات اقلیمی)
هیدرومتئولوژی و مدلسازی بارش – رواناب
3-هیدرولوژی و سازه ها و پارامترهای هیدرولیکی
هیدرولوژی سازه های آبی از جمله ها سدها و سازه های آبیاری و زهکشی
انتقال رسوب
انتقال آب بین حوضه ای
4-هیدرولوژی و فرا-رشته گرایی (trans-disciplinarity )
جنبه های حقوقی و حکمرانی منابع آب
جنبه های اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی سیستم¬های منابع آب و خاک
حفظ و احیای رودخانه ها (سلامتی رودخانه ها)
ارتباط هیدرولوژی با منابع خاک (مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی از منظر مدیریتآب)
هیدرولوژی و امنیت آب و غذا
مدلهای تلفیقی هیدرولوژی و استفاده از فناوری های نوین
هیدرولوژی ایزوتوپی(کاربرد ردیاب¬های طبیعی و مصنوعی از جمله ایزوتوپ¬های پایدار و ناپایدار، مواد رنگی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر مجردی
امکان ارسال مقاله: بلی