سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی
تاریخ شروع: جمعه 15 مرداد 1395
تاریخ پایان: يكشنبه 17 مرداد 1395
مکان: تهران – دانشگاه تهران
گروه بندی: محیط زیست
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه تهران – پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست
تلفن تماس با دبیرخانه: 09354389168
نمابر:
آدرس سایت: AgroCongress.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محورهای بخش کشاورزی:
– توسعه روستایی
– آبیاری و زهکشی
– علوم و صنایع غذایی
– علوم شیلات و آبزیان
– جنگل و مرتع و بیابان
– علوم دام و دامپزشکی
– زراعت و اصلاح نباتات
– حشره شناسی کشاورزی
– علوم تکنولوژی نهال و بذر
– فناوری های نوین در کشاورزی
– تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
– شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
– هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
– آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
– مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
– مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
محورهای بخش محیط زیست :
– فناوری های نوین و پاک
– محیط زیست طبیعی
– محیط زیست انسانی
– محیط زیست خشکی
– محیط زیست آبی
– مهندسی محیط زیست
– مدیریت محیط زیست
– آلودگی محیط زیست
– آموزش محیط زیست
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمد لطفی
امکان ارسال مقاله: بلی