همایش بین المللی سازمان و خانواده،ضرورت ها و اولویت ها
تاریخ شروع: سه شنبه 22 تير 1395
تاریخ پایان: سه شنبه 22 تير 1395
مکان: تهران – سالن کنفرانس استانداری
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه نیروی تدبیر ایرانیان
تلفن تماس با دبیرخانه: 26422731
نمابر: 26422768
آدرس سایت: familybrandconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
تعادل بین خانه و محیط کار
حمایت خانواده در موفقیت شغلی
برند سازی درون سازمانی نهادینه کردن ارزش های خانواده محور در سازمان
تاثیر برند سازی اجتماعی در ارتقاء کیفیت زندگی ذینفعان
نقش آموزشهای توانمند سازی خانواده در ارتقای کیفیت زندگی کاری
تعارض کار- خانواده و استرس شغلی
نقش رسانه در تحکیم بنیاد خانواده
تاثیر پیام های خانواده محور در تبلیغات ونقش آن در توسعه کسب وکار
تاثیر عملکرد سازمانها در سلامت اجتماعی
نقش Marketing Campaigns سازمان ها در تحکیم بنیاد خانواده
توضیحات تکمیلی:

نام مسئول یا دبیر همایش: خانم دکتر نیروشک
امکان ارسال مقاله: بلی