اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل وگیاهان زینتی ایران
تاریخ شروع: سه شنبه 02 شهريور 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 04 شهريور 1395
مکان: مشهد – دانشگاه فردوسی
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد-انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: 05138804733
نمابر:
آدرس سایت: Isopcongress.ir/Pages/Default.aspx
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
راهکارهاي توسعه صادرات
سازه ها و اتوماسیون گلخانه اي
به نژادي و به زراعی
ریز ازدیادي و بیوتکنولوژي
تغذیه و کشت هیدروپونیک
فیزیولوژي پس از برداشت
منابع ژنتیکی
توسعه وطراحی فضاي سبز
آفات وبیماري ها
اقتصاد و بازار
تجاري سازي فناوري هاي نوین
توانمندي و چالش هاي صنعت گل
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمود شور
امکان ارسال مقاله: بلی