اولین کنگره ملی پاتوبیولوژی دامپزشکی

اولین کنگره ملی پاتوبیولوژی دامپزشکی
تاریخ شروع: چهارشنبه 07 مهر 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 08 مهر 1395
مکان: شیراز – سالن سینا و صدرا
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه شیراز – دانشکده دامپزشکی- گروه پاتوبیولوژی
تلفن تماس با دبیرخانه: 1 – 071 3613 8660
نمابر:
آدرس سایت: www.infectionimmunity2016.ir
آدرس ایمیل: infectionimmunity2016@gmail.com
موضوعات:
باکتری شناسی
بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
میکروبیولوژی صنعتی و محیطی
ایمنولوژی
تشخیص مولکولی بیماریهای عفونی
قارچ شناسی
سرطان
انگل شناسی
پاتولوژی
ویروس شناسی
توضیحات تکمیلی: اولین کنگره ملی پاتوبیولوژی دامپزشکیاولین کنگره ملی پاتوبیولوژی دامپزشکی
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر فاطمه نمازی
امکان ارسال مقاله: بلی