روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEEروش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ

در اﯾﻦ روش در ﺟﻤﻠﻪ اي ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺬ ﺷﺪه، در داﺧﻞ ﺑﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ اﮔﺮ ارﺟﺎع دﻫﯽ در آﺧﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮده و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (ﺷﮑﻞ 1).

ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ در ﮐﻞ ﻣﺘﻦ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﯾﮑﺴﺎن ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد. هنگامی که ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد، ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺑﺮاﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺎ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد. و اﮔﺮ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، از ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎره اول و آﺧﺮي ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEEروش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

 

ﺷﮑﻞ 1: ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ

در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي و ﺳﺎل ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻤﺎره 1 و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ارﺟﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ از آن ﺷﻤﺎره ﺑﺮاي ارﺟﺎع دﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺼﻮرت، اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎره ارﺟﺎع، ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﯾﺐ، ﺷﻤﺎره وﯾﺮاﯾﺶ آن، ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر (ﺷﮑﻞ 2).

 

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEEروش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

 

ﺷﮑﻞ 2: ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 

ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آدرﺳﻬﺎي زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪي ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf

http://libguides.murdoch.edu.au/content.php?pid=144623&sid=1229946

 

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎبع

نکته : برای بزرگ شدن تصاویر به روی آن ها کلیک کنید

 

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEEروش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

 

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEEروش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEEروش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEEروش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEEروش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺿﺎﻓﯽ

  • ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ، ﺷﮑﻞ ﻫﺎ، ﺟﺪول ﻫﺎ، ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ، و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﻮد.
  • اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻻﺗﯿﻦ را در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ4 ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﭘﺎﻧﻮﯾس های اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﭗ ﭼﯿﻦ ﺗﺮاز ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻠﻬﺎ در زﯾﺮ آﻧﻬﺎ و ﻋﻨﻮان ﺟﺪاول ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﮑﻠﻬﺎ ﺟﺪا و ﺟﺪاول ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ. در ﮔﺰارﺷﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ داراي ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻠﻬﺎ و ﺟﺪوﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻋﺪد ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ، و در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﻋﻨﻮا ن ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره “1” ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﻋﻨﻮان ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽِ زﯾﺮ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ [ﻣﺎﻧﻨﺪ: 2-1 ،.1-1.، … و 1-1-1.، 2-1-1. …].
  • ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﭼﭗ ﭼﯿﻦ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻤﺎره ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ و ﺑﺪون ﻧﮕﺎرش واژه “ﺷﻤﺎره” ﻣﯽ آﯾﻨﺪ [ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻓﺮﻣﻮل 4].
  • در اﻓﻌﺎل ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻤﺮاري ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ “ﻣﯽ” از ﺟﺰء ﺑﻌﺪي ﻓﻌﻞ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از “ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ” اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ از “ﮐﻠﯿﺪ Ctrl” ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه “ﮐﻠﯿﺪ -” اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء “ﻣﯽ” و ﺟﺰء ﺑﻌﺪي ﻓﻌﻞ را ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ “ﻣﯽ ﺷﻮد” و “ﻣﯿﺸﻮد” اﺷﺘﺒﺎه، و درﺳﺖ آن “ﻣﯽﺷﻮد” اﺳﺖ.
  • در ﻣﻮرد “ﻫﺎ”ي ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ در ﮐﻠﻤﺎت ﺗﮏ ﻫﺠﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ “آﻧﻬﺎ”. ﺑﺮاي ﺟﺪاﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻼٌ “ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ” را ﺑﺼﻮرت “ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ” ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
  • درﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﻣﻼي زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﯾﺎدآوري ﻣﯽ ﺷﻮد داﺷﺘﻦ ﻏﻠﻂﻫﺎي اﻣﻼﺋﯽ و ﺗﺎﯾﭙﯽ زﯾﺎد، ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري

دﻗﺖ  ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺠﺎوي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﺎ، .، ؛، ! و ؟ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﻦ، ﺗﻮ، او ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺮاﻧﺘﺰ، ﮐﺎﻣﺎ، آﮐﻮﻻد، ﮐﺮوﺷﻪ، ﻧﻘﻞ ﻗﻮل و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ، ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت اﻃﺮاف ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ: (اﯾﻦ) و {آن}.

ﺪا ﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدي در ﻓﻬﻢ آﺳﺎن آن دارد. وﯾﺮﮔﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺰاي ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ را درﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺚ ﻫﺴﺖ، ازﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ وﯾﺮﮔﻮل ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي دوﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ، ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود. ﻧﻘﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺟﻤﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. درﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻼﻟﯿﻦ (ﭘﺮاﻧﺘﺰ) ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ آن ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺟﺰاي ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و درﺻﻮرت ﺣﺬف ﺧﻠﻠﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد. درﻣﻘﺎﺑﻞ، ﮔﯿﻮﻣﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺟﺰﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺟﺎع دﻫﯽ در ﻣﺘﻦ

 

…end of the line for my research [13].

The theory was first put forward in 1987 [1].”

Scholtz [2] has argued that…….

Several recent studies [3, 4, 15, 16] have suggested that… For example, see [7].

as shown by Brown [4, 5]…..

as mentioned earlier [2, 4–7, 9]……

…. Smith [4] and Brown and Jones [5]….

….as demonstrated in [3]….

….according to [4, 6–9].

….Wood et al. [7]

دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از اﺻﻄﻼحet al  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد