مطالب توسط جواد مقصودی راد

رفرنس دهی به روش ونکوور (فارسی و انگلیسی)

رفرنس دهی به روش ونکوور ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ، ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ […]

رفرنس دهی به روش شیکاگو (فارسی و انگلیسی)

ارﺟﺎع دﻫﯽ: ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ﻫﺮ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ دو ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻮار ﻣﯽ دارد؛ ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﺨﻦ   ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد. اﺧﻼق ﻋﻠﻤﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم و ﻧﻮﺷﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ […]

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ در اﯾﻦ روش در ﺟﻤﻠﻪ اي ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺬ ﺷﺪه، در داﺧﻞ ﺑﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ اﮔﺮ ارﺟﺎع دﻫﯽ در آﺧﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮده و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (ﺷﮑﻞ 1). ﺗﻤﺎﻣﯽ […]

انواع روش های رفرنس دهی

روش رفرنس دهی انجمن زبان مدرن امریکا MLA گاهی نقل مستقیم از گوینده به دلیل اعتباری که به کلام ما می بخشد اهمیت دارد بنابراین در این حالت از روش MLA استفاه می کنیم. در این روش صرفا نام خانوادگی نویسنده و بعد از آن یک فاصله و صفحه ذکر می شود و اطلاعات کتاب […]

بیان و تبیین مساله پژوهش

بیان و تبیین مساله پژوهش هر محققی پس از برخورد با مساله ، انتخاب موضوع و تدوین عنوان پژوهش، ضروری است تا به بیان مساله و تبیین آن بپردازد . به عبارت دیگر، محقق باید موضوع تحقیق خود را به یک مساله قابل برررسی و پژوهش