کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
تاریخ شروع: پنج شنبه 20 آبان 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 20 آبان 1395
مکان: علی‌آباد – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول
تلفن تماس با دبیرخانه: 34239784 – 017
نمابر:
آدرس سایت: www.cles1.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان ، زبانشناسی
• Applied Linguistics and Language Education
• Corpus and Language Teaching
• Educational Technology and Language Learning
• English as a Lingua Franca and World Englishes
• English for Academic or Specific Purposes
• English Language Curriculum and Teaching Materials
• Language and Culture
• Language and Literature
• Language Testing and Evaluation
• Literature and Other Arts
• Multimedia and ICT in English Language Education
• Translation Studies and Language Teaching
علوم تربیتی
• آموزش و بهسای منابع انسانی
• مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
• تکنولوژی آموزشی
• برنامه ریزی درسی
• تحقیقات آموزشی
• مدیریت آموزشی
• سنجش و اندازه گیری
علوم روانشناسی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی عمومی
• فلسفه تعلیم و تربیت
زبان وادبیات فارسی
• شيوه هاي آموزش زبان فارسي
• آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
• ادبيات از ديدگاه زبان شناسي
• زبان شناسي و ترجمه
• گويش هاي موجود درایران
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای قاسم بارانی
امکان ارسال مقاله: بلی