استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام
تاریخ شروع: چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395
مکان: مشهد – دانشگاه فردوسی – دانشکده علوم اداری و اقتصادی
گروه بندی: حسابداری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
تلفن تماس با دبیرخانه: 38834204 – 051
نمابر: 38834204 – 051
آدرس سایت: ifrs.um.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
 بررسی تطبیقی گزارشگری مالی شرکت ها در بخش های مختلف بر اساس استاندارد ها بین المللی و ملی
 فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی
 چالش های موجود در به کارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی
 بررسی این استاندارد ها و مقایسه ی آن با استاندارد های حسابداری ایران
 استفاده از فناوری های روز حسابداری در به کارگیری IFRS
 استاندارد های بین المللی، آموزشهای دانشگاهی و حرفه ای و ضرورت ارتقا دانش حسابداران
 تجارب برتر در تهیه ی صورت های مالی مبتنی بر IFRS
 پیامد های اقتصادی تغییر استاندارد های حسابداری به IFRS در بخش های مختلف ( بانک ها و بیمه ها و…)
 برخورد حسابرسان با برآوردهای ارزش منصفانه در گذشته ، حال و بعد از استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 فرایند و نحوه برآورد ، مستندسازی و گزارشگری ارزش منصفانه در کشورهای توسعه یافته
 مشکلات و موانع ساختاری و نهادی برای برآورد ارزش منصفانه در ایران
 ضرورت تغییر نگاه و تجد سازمان ارزیابی و برآورد ارزش منصفانه در ایران
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای آرش عطاری
امکان ارسال مقاله: خیر