مطالب آموزشی

مطالب آموزشیمطالب آموزشی

بازاریابی پارتیزانی چیست و روش اجرای آن در شرکت ها کوچک

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵/توسط جواد مقصودی راد
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

بازاریابی مویرگی چیست ؟

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵/توسط جواد مقصودی راد
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

رفرنس دهی به روش ونکوور (فارسی و انگلیسی)

رفرنس دهی به روش ونکوور ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻧﮕﺎ…
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵/توسط جواد مقصودی راد
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

رفرنس دهی به روش شیکاگو (فارسی و انگلیسی)

ارﺟﺎع دﻫﯽ: ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ﻫﺮ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ دو ﺳﺘ…
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵/توسط جواد مقصودی راد
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ در اﯾﻦ روش در ﺟﻤﻠﻪ اي ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺬ ﺷﺪ…
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵/توسط جواد مقصودی راد
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

انواع روش های رفرنس دهی

روش رفرنس دهی انجمن زبان مدرن امریکا MLA گاهی نقل مستقیم از گویند…
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵/توسط جواد مقصودی راد
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

۱۰ روند برتر کسب و کار که در ۲۰۱۶ موفق خواهند بود

۱۰ روند برتر کسب و کار که در ۲۰۱۶ موفق خواهند بود مروری بر ده  ر…
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

بیان و تبیین مساله پژوهش

بیان و تبیین مساله پژوهش هر محققی پس از برخورد با مساله ، ان…
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵/توسط جواد مقصودی راد
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

شیوه نامه استناد دهی به روش APA

اسفند ۳, ۱۳۹۴/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

آموزش ارجاع دادن رفرنس مطابق با قواعد نگارش در نرم افزار Office Word

اسفند ۲, ۱۳۹۴/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

چگونه مثل یک «رهبر اندیشه» بازاریابی کنید

چگونه مثل یک «رهبر اندیشه» بازاریابی کنید بزرگ ترین رمز موفقیت باز…
اسفند ۲, ۱۳۹۴/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

آینده پژوهی

آینده پژوهی     تعاریف و مفاهیم آینده پژوهی که Futurology نیز نامی…
اسفند ۲, ۱۳۹۴/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

انواع نظریه و اهداف آن در پایان نامه

انواع نظریه و اهداف آن در پایان نامه نظریه ای که ابتدا به منظورتبیین مشاهده …
اسفند ۲, ۱۳۹۴/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

انواع متغیر های تحقیق

انواع متغیر های تحقیق در پایانامه های ارشد و دکتری و مقالات م…
اسفند ۲, ۱۳۹۴/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران
مطالب آموزشیمطالب آموزشی

آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)

تفاوت های معنی دار بین میانگین های دو گروه:آزمونt   …
اسفند ۲, ۱۳۹۴/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

مفهوم روایی و پایایی یک ابزار اندازه گیری و روش استفاده از SPSS در محاسبه پایایی

مفهوم روایی و پایایی روایی ابزار اندازه گیری منظور از روای…
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

آلفای کرونباخ چیست ؟

ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوه های نوین آن چکیده : …
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران