مطالب آموزشی

بازاریابی پارتیزانی چیست و روش اجرای آن در شرکت ها کوچک

اردیبهشت 8, 1395/توسط جواد مقصودی راد

بازاریابی مویرگی چیست ؟

اردیبهشت 7, 1395/توسط جواد مقصودی راد

رفرنس دهی به روش ونکوور (فارسی و انگلیسی)

رفرنس دهی به روش ونکوور
ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻧﮕﺎ…
اردیبهشت 7, 1395/توسط جواد مقصودی راد

رفرنس دهی به روش شیکاگو (فارسی و انگلیسی)

ارﺟﺎع دﻫﯽ:

ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ﻫﺮ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ دو ﺳﺘ…
اردیبهشت 7, 1395/توسط جواد مقصودی راد

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE

ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ

در اﯾﻦ روش در ﺟﻤﻠﻪ اي ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺬ ﺷﺪ…
اردیبهشت 6, 1395/توسط جواد مقصودی راد

انواع روش های رفرنس دهی

روش رفرنس دهی انجمن زبان مدرن امریکا MLA
گاهی نقل مستقیم از گویند…
اردیبهشت 6, 1395/توسط جواد مقصودی راد

۱۰ روند برتر کسب و کار که در ۲۰۱۶ موفق خواهند بود

۱۰ روند برتر کسب و کار که در ۲۰۱۶ موفق خواهند بود

مروری بر ده  ر…
فروردین 29, 1395/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

بیان و تبیین مساله پژوهش

بیان و تبیین مساله پژوهش
هر محققی پس از برخورد با مساله ، ان…
فروردین 24, 1395/توسط جواد مقصودی راد

شیوه نامه استناد دهی به روش APA

اسفند 3, 1394/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

آموزش ارجاع دادن رفرنس مطابق با قواعد نگارش در نرم افزار Office Word

اسفند 2, 1394/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

چگونه مثل یک «رهبر اندیشه» بازاریابی کنید

چگونه مثل یک «رهبر اندیشه» بازاریابی کنید
بزرگ ترین رمز موفقیت باز…
اسفند 2, 1394/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

آینده پژوهی

آینده پژوهی

 

 

تعاریف و مفاهیم

آینده پژوهی که Futurology نیز نامی…
اسفند 2, 1394/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

انواع نظریه و اهداف آن در پایان نامه

انواع نظریه و اهداف آن در پایان نامه

نظریه ای که ابتدا به منظورتبیین مشاهده …
اسفند 2, 1394/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

انواع متغیر های تحقیق

انواع متغیر های تحقیق در پایانامه های ارشد و دکتری و مقالات م…
اسفند 2, 1394/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)

تفاوت های معنی دار بین میانگین های دو گروه:آزمونt

 

اسفند 2, 1394/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

مفهوم روایی و پایایی یک ابزار اندازه گیری و روش استفاده از SPSS در محاسبه پایایی

مفهوم روایی و پایایی
روایی ابزار اندازه گیری
منظور از روای…
بهمن 20, 1394/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

آلفای کرونباخ چیست ؟

ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوه های نوین آن
چکیده :
بهمن 20, 1394/توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران