برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

عنوانتاریخ
ثبت ناماز چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱ تا سه شنبه ۹۵/۱۰/۷
برگزاری آزمون پنج‌شنبه ۹۶/۲/۷ و جمعه ۹۶/۲/۸
انتشار کارنامه اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد
انتخاب رشته متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتیجه نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد
انتشار کارنامه نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد